Пословник о раду ученичког парламента

 

На основу чл. 105. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС. Бр. 72/09, 52/11, 55/13.), Статута школе бр.113 од 05.03.2010. са изменама и допунама бр 602/2 од 06.12.2011.), Ученички парламент на седници одржаној дана 23.09.2013.године доноси:

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

                                                             Члан 1.

 

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Ученичког парламента Основне школе “Коста Абрашевић“ у Реснику, Београд.

 

                                                             Члан 2.

 

Председник Ученичког парламента стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.

 

                                                            Члан 3.

 

Надлежност Ученичког парламента сагласно члану 105. Закона о основама система образовања и васпитања утврђена је Статутом школе.

Седницама Ученичког парламента, поред чланова, могу присуствовати: директор школе, помоћник директора школе, радник школе кога предложи директор школе, чланови педагошко-психолошке службе школе, чланови Школског одбора, чланови Наставничког већа, као и ученици који нису чланови Ученичког парламента.

 

СЕДНИЦЕ ПАРЛАМЕНТА

 

                                                          Члан 4.

 

Седнице Ученичког парламента одржавају се по потреби.

Одржавање седница Парламента објављује се на огласној табли школе.

 

                                                        Члан 5.

 

Председнику Парламента у припреми седница помаже радник школе предложен од стране директора и поједини чланови Парламента.

Админстративне послове у вези одржавања седница Ученичког парламента обавља Секретаријат (општа служба) школе.

 

                                                        Члан 6.

 

Припреме дневног реда Ученичког парламента врше се у договору са директором школе, помоћником директора или радником кога директор одреди.

 

                                                          Члан 7.

 

У предлог дневног реда Ученичког парламента могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Ученичког парламента према Закону и Статуту Школе.

 

                                                    Члан 8.

 

За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.

 

                                                      Члан 9.

 

Седнице Ученичког парламента сазива председник, а у његовом одсуству – заменик председника.

Председник Ученичког парламента, односно његов заменик, дужан је да сазове парламент на захтев:

 • директора школе
 • Наставничког већа
 • Школског одбора
 • Синдиката школе
 • једне четвртине чланова Ученичког парламента.

 

                                                    Члан 10.

 

Позив за седницу или обавештење о седници (на огласној табли или разгласом школе) мора се доставити члановима Ученичког парламента најкасније три дана пре одржавања седнице.

У позиву се морају назначити: предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.

За поједине важније тачке дневног реда, уз позив или обавештење, доставља се и материјал, односно извод из материјала за седницу.

 

                                         ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

 

                                                    Члан 11.

 

На првој (конститутивној) седници Ученичког парламента школе бира се председник Парламента и његов заменик, записничар и благајник (за потребе Ученичког парламента)

Мандат председника (односно заменика) траје једну годину. Председник Ученичког парламента, односно, његов заменик, по истеку мандата не може бити више биран.

 

                                                    

 

                                                 Члан 12.

 

Седницама председава председник, односно, његов заменик.

Председник утврђује присутност и одсутност чланова Ученичког парламента.

Када утврди да седници Ученичког парламента присуствује већина Ученичког парламента од укупног броја чланова, констатује да седница може да почне са радом.

У противном, седницу Ученичког парламента одлаже и заказује нову седницу.

 

                                                    Члан 13.

 

Председник Ученичког парламента, односно, његов заменик, стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници.

Председник Ученичког парламента има следећа права и дужности:

 • стара се да се рад на седници Ученичког парламента одвија према утврђеном дневном реду
 • оправдава у оправданим случајевима појединим члановима Ученичког парламента напуштање седнице
 • потписује донете одлуке и закључке
 • врши и друге послове у складу са Законом и Статутом Школе.

 

                                                  Члан 14.

 

Члан Ученичког парламента има права и дужности:

 • да обавести председника Ученичког парламента у случају спречености да присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак
 • врши и друга права и дужности које проистичу из одредаба Закона, Статута и општих аката Школе.

 

                                                   Члан 15.

 

Пре преласка на дневни ред, Ученички парламент доноси одлуку о усвајању записника са претходне седнице и даје обавештења о извршеним одлукама са претходне седнице.

 

                                                    Члан 16.

 

У току дискусије по појединим питањима, из дневног реда, чланови могу преко председника тражити објашњење.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци или посебна документација, може се одобрити да одговор буде дат на наредној седници.

 

                                                    Члан 17.

 

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.

 

                                                      Члан 18.

 

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

 

                                                    

                                                     Члан 19.

 

Свако ко жели да учествује у расправи мора претходно добити дозволу од председника. Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избегавајући опширност.

У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у расправи.

 

                                                    Члан 20.

 

Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији. Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.

 

                                                    Члан 21.

 

Парламент може, на предлог председника или неког другог члана, односно, учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односно, прибаве потребни подаци до идуће седнице.

 

                                                    Члан 22.

 

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорници не заврше излагање. Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.

Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа по појединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутовали сви пријављени говорници, ако је питање о коме се расправља већ довољно разјашњено да се може донети одлука или уколико су пријављени одустали од дискусије.

 

                                                        Члан 23.

 

Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу док се не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се с обзиром на повезаност појединих питања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.

 

КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

 

                                                          Члан 24.

 

Ученички парламент може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Ученичког парламента.

Парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

 

                                                        Члан 25.

 

За сваки предлог о коме се расправља на седници мора се однети одлука састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у ком року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записник.

 

                                                        Члан 26.

 

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени. О сваком предлогу гласа се посебно.

 

                                                          Члан 27.

 

Гласање је по правилу јавно.

Чланови Ученичког парламента гласају на тај начин што се изјашњавају “за“ или “против“ предлога, уздржавају се од гласања или издвајају мишљење.

У случају да је број гласова “за“ и “против“ једнак, гласање се понавља.

 

                                                        

 

ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ

 

                                                            Члан 28.

 

Ученички парламент може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Ученичког парламента.

 

                                                            

                                                           Члан 29.

 

Седница Ученичког парламента се прекида:

 • кад у току седнице број присутних чланова Ученичког парламента, услед напуштања седнице, буде недовољан за пуноважно одлучивање
 • кад због дужег трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време
 • када дође до тежег нарушавања рада на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.

Седницу Ученичког парламента прекида председник Ученичког парламента и заказује нову седницу.

Прекинута седница се наставља најкасније у року од три дана по прекиду седнице.

 

 

 

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

 

                                                            Члан 30.

 

Због ометања на седницама могу се према члановима и другим присутним лицима изрећи следеће мере:

 • опомена на ред
 • одузимање речи
 • удаљење са седнице.

Одузимање речи изриче се члановима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.

Удаљење са седнице изриче се према члану Ученичког парламента који вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица или ако одбија да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници. Удаљење са седнице може се изрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.

Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Онај који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

 

ЗАПИСНИК

 

                                                          Члан 31.

 

Када је одлучено о свим тачкама дневног реда, председник Ученичког парламента закључује седницу.

 

                                                         Члан 32.

 

На свакој седници Ученичког парламента води се записник који обавезно садржи:

 • редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода)
 • место, датум и време одржавања
 • имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних)
 • имена присутних који нису чланови
 • констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање
 • усвојен дневни ред
 • формлулацију одлука о којима се гласало
 • закључке донете по појединим тачкама дневног реда са назначењем броја гласова за предлог, против предлога и бројањем уздржаних гласова
 • време када је седница завршена или прекинута
 • потпис председавајућег и записничара.

У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Ученички парламент донесе одлуку.

 

                                                            

 

                                                           Члан 33.

 

Ако се записник састоји из више листова, сваку страну парафирају записничар и председавајући.

 

                                                            Члан 34.

 

Записник се мора саставити и објавити најкасније 5 (пет) дана по одржаној седници.

Одлуке и препоруке не могу се спороводити док записник не буде потписан.

 

                                                            Члан 35.

 

Оригинал записника са евентуалним предлозима чува се у служби за опште послове као документ трајне вредности.

                                                  

                                              

 

                                                 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

                                                              Члан 36.

 

За све што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута Школе.

 

                                                            Члан 37.

 

Тумачење одредаба овог Пословника даје Ученички парламент.

 

                                                          

 

 

                                                               Члан 38.

 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по прихватању истог на конститутивној (првој) седници Ученичког парламента.

 

 

 

Председник Ученичког парламента

 

 

_________________________

 

 

Члан Наставничког већа

 

 

_______________________

Ана Матејић

 

 

 

Пословник је заведен под дел. бројем _______________ од _________________ године, објављен је на огласној табли школе дана ____________ године, а ступио је на снагу дана _____________­­­ године.

 

 

Advertisements
Поставите коментар

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: